SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Czujemy się odpowiedzialni za nasze środowisko i społeczeństwo

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, co oznacza m. in., że działamy w sposób zrównoważony, dbając o społeczeństwo i ochronę środowiska. Powyższa deklaracja nie jest jedynie marketingowym sloganem, ale świadomą wizją lepszego świata, którą popieramy przemyślanym planem i działaniami, które aktywnie realizujemy. Poniższe zestawiania prezentują efekty tych działań:

Kluczowe wskaźniki zarządzania KPI dotyczące OCHRONY ŚRODOWISKA

Wytwórnia Opakowań Blaszanych Beczkopol Sp. z o.o. postawiła sobie za cel zrównoważony rozwój ekonomiczny prowadzony z poszanowaniem środowiska naturalnego. Stale doskonaląc nasz System Zarządzania Środowiskowego poprzez śledzenie postępu w nauce i technice, staramy się stosować najnowsze przyjazne dla środowiska rozwiązania w dziedzinie produkcji bębnów.

Głównymi celami firmy Beczkopol w dziedzinie ochrony środowiska są:

 • produkcja przyjaznych dla środowiska opakowań metalowych, które mogą zostać w pełni poddane recyklingowi,
 • systematyczne zmniejszanie szkodliwego wpływu działalności produkcyjnej na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Realizujemy Politykę Ochrony Środowiska poprzez:

 • poprawę procesów technologicznych oraz wymianę parku maszynowego w celu zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, gazu oraz folii,
 • gospodarkę odpadami poprzez segregację odpadów produkcyjnych oraz poddawanie ich recyklingowi,
 • stosowanie do produkcji bębnów materiałów minimalizujących zanieczyszczenie środowiska,
 • prowadzenie szkoleń kadry kierowniczej i pracowników na temat świadomości ekologicznej, a także promowanie praktyk i zachowań przyjaznych środowisku oraz zachęcanie pracowników do wspierania Polityki Środowiskowej i poczucia odpowiedzialności za jej realizację,
 • nadzorowanie prawidłowego przechowywania niebezpiecznych substancji chemicznych stosowanych w procesie produkcyjnym,
 • postępowanie zgodne z obowiązującym prawem i normami w zakresie ochrony środowiska oraz wewnętrznymi procedurami firmy,
 • wdrażanie standardów Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2015.

Polityka środowiskowa jest integralną częścią naszej działalności i przyczynia się do umocnienia wysokiej pozycji rynkowej oraz dobrego imienia firmy Beczkopol. Zwiększa naszą wiarygodność w oczach partnerów, a także wpływa na satysfakcję i zadowolenie klienta, który nabywając nasz produkt kojarzyć go będzie z firmą potrafiącą pogodzić najwyższą jakość z dbałością o środowisko naturalne.

Kluczowe wskaźniki zarządzania KPI dotyczące OCHRONY ŚRODOWISKA2020202120222023
Zużycie energii elektrycznej w kWh2 163 3752 397 1782 143 5581 976 391
Zużycie gazu w kWh5 737 2246 510 4946 176 9015 534 957
Obliczona ilośc emisji GHG Scope 1 [T]1 4311 6241 5411 381
Obliczona ilośc emisji GHG Scope 2 [T]1 7271 9131 7111 577
Procent ponownie użytych opakowań drewnianych38,7%71,1%25,9%52,4%
Procent ponownie użytych opakowań z gumy100,0%100,0%100,0%100,0%
Procent odzysku farb wodnych6,4%7,4%11,5%19,1%
Ilość (T) odpadu niebezpiecznego poddana spalaniu99,689,9280,880,62
Ilość (T) odpadu poddana odzyskowimakulatura
tworzywo sztuczne
30,4
7,8
42,3
9,98
38,22
8,6
38,24
8,7
Ilość incydentów związanych z zanieczyszczeniem powietrza0000
Ilość incydentów związana z zanieczyszczeniem wód gruntowych0000

Kluczowe wskaźniki zarządzania KIP dotyczące HR

W firmie Beczkopol zdajemy sobie sprawę, że naszym najcenniejszym zasobem są ludzie. Dział Zasobów Ludzkich odpowiada za pozyskiwanie, wdrażanie, rozwój i utrzymanie talentów. Dążymy do tworzenia kultury otwartego dialogu i partnerstwa z naszymi pracownikami, zapewniając szeroki wachlarz możliwości rozwoju zawodowego i awansu, przy jednoczesnym osiąganiu strategicznych celów biznesowych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi rozumiemy jako:

 • prowadzenie strategicznego planowania zasobów ludzkich
 • planowanie działań kadrowych poprzez zwiększanie możliwości rozwoju zawodowego obecnych pracowników poprzez bieżące szkolenia i ścieżki awansu,
 • tworzenie wysokiego poziomu uczciwości i profesjonalnej kultury pracowniczej w celu spełnienia strategicznych celów organizacji,
 • działania rekrutacyjne mające na celu pozyskanie najbardziej kompetentnych i wykwalifikowanych talentów na rynku zewnętrznym oraz w ramach wewnętrznej puli, kandydatów,
 • wdrażanie nowych pracowników w celu zapewnienia bezproblemowej integracji z organizacją,
 • zapewnianie bieżących informacji zwrotnych, motywacji i oceny wyników.

Kluczowe wskaźniki zarządzania KPI dotyczące HR2020202120222023
Procent kobiet na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych26,7%26,7%26,7%26,7%
Procent nieletnich zatrudnionych w przedsiębiorstwie 0,0%0,0%0,0%0,0%
Procent osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwie6,6%7,8%6,7%7,1%
Procent pracowników zadowolonych:z pracy
z formy zatrudnienia
z oferowanego pakietu socjalnego
nie przeprowadzono
nie przeprowadzono
nie przeprowadzono
63,00%
86,00%
80,00%
55,00%
82,00%
73,00%
77,00%
usunięto pytanie
84,00%
Procent pracowników posiadających ubezpieczenie na życie 98,03%93,63%84,05%83,20%
Procent wykorzystanych świadczeń socjalnych66%64%50%70%
Procent czasu przeznaczonego na szkolenia0,49%0,68%0,38%0,42%
Procent pracowników przeszkolonych z udzielenia pierwszej pomocy24,00%22,50%20,00%23,23%
Procent fluktuacji kadr – nowo zatrudnionych pracowniików2,6%13,8%4,5%4,0%
Procent fluktuacji kadr – po rozwiązaniu umowy3,3%8,1%3,7%11,2%
Liczba pracowników którzy skorzystali z urlopu tacierzyńskiego / macierzyńskiego8349

Kluczowe wskaźniki zarządzania KPI dotyczące BHP

Gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa jest zapewnienie naszym pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności i wydajności produkcji. Zatem nadrzędnym celem firmy Beczkopol jest dążenie do ciągłego doskonalenia procesów w tym zakresie.

Przyjmujemy następujące cele:

 • dążenie do całkowitego zmniejszenia ilości wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • ograniczenie narażenia pracowników na działanie szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,
 • eliminacja zagrożeń u źródła,
 • projektowanie bezpiecznych stanowisk pracy i procesów technologicznych.

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • spełnienie wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • utrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczności działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przeprowadzanie systematycznych kontroli warunków pracy,
 • budowanie organizacji opartej na kulturze bezpieczeństwa,
 • zaangażowanie pracowników w kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych pracowników
 • realizowanie szkoleń zapewniających pracownikom informacje o sposobach ochrony przed zagrożeniami,
 • zapewnienie środków finansowych na realizację zadań wpływających na poprawę bezpieczeństwa,
 • zaangażowanie najwyższego kierownictwa,
 • zarządzanie ryzykiem zawodowym,
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Kluczowe wskaźniki zarządzania KPI dotyczące BHP2020202120222023
Procent pracowników reprezentowanych w komisjach ds. BHP5,90%5,70%5,07%5,22%
Wskaźnik wypadków0,020,050,010,075
Wskaźnik utraconych dni spowodowanych wypadkami przy pracy215378377556
Ilość urazów z podziałem na lekkie (L), ciężkie (C), śmiertelne (Ś)
LCŚ
400
LCŚ
800
LCŚ
1700
LCŚ
1200
Wskaźnik chorób zawodowych0000
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika (bezpośrednia produkcja)0,450,710,450,42
AFR – Wskaźnik częstotliwości wypadków1,935,029,996,80
LTIFR – Częstotliwość wypadków (bezpośrednia produkcja)12,331,5553,5740,85
LTI Severity – Stracony czas pracy spowodowany wypadkami (bezpośrednia produkcja)0,881,491,342,06

Kluczowe wskaźniki zarządzania KPI dotyczące ETYKI

Naszą firmę tworzą ludzie, dlatego postępowanie osób w niej zatrudnionych musi być właściwe aby jej działalność była etyczna. Dążymy do stworzenia warunków pracy, w których relacje między ludźmi oparte są na prawości, uczciwości i współpracy. Aby sprostać temu zadaniu stworzyliśmy kodeks postępowania, który został spisany w jasno sformułowanych punktach i przedstawiony pracownikom na każdym szczeblu zawodowym.

 • przestrzegamy przepisów i ustaw krajowych i międzynarodowych oraz tych zawartych w naszych wewnętrznych regulacjach,
 • rzetelnie i odpowiedzialnie postępujemy we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami oraz organami publicznymi. Dotrzymujemy zarówno zobowiązań zapisanych w umowach, jak i obietnic ustnych złożonych naszym klientom, dostawcom, partnerom społecznym,
 • przestrzegamy wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji,
 • przeciwdziałamy korupcji, wyłudzaniu i wymuszaniu. Nie oferujemy ani nie przyjmujemy łapówek ani innych korzyści majątkowych lub osobistych; nie nawiązujemy kontaktów z firmami o wątpliwej reputacji,
 • dbamy o zachowanie tajemnicy służbowej i poufność danych. W relacjach z klientami przestrzegamy zasady poufności przekazywanych informacji,
 • z należytą dbałością podchodzimy do regulacji z zakresu danych osobowych i zachowujemy poufność informacji,
 • stosujemy politykę unikania konfliktu interesów tzn. nasi pracownicy mogą brać udział w uzasadnionych działaniach finansowych, biznesowych i innych poza pracą. Działania te muszą jednak zawsze być zgodne z prawem i niesprzeczne z obowiązkami pracownika w ramach spółki,
 • prowadzimy transparentną, rzetelną i uczciwą politykę informacyjną i sprawozdawczą,
 • prowadzimy rzetelną dokumentację, która zapobiega nieupoważnionym, nierejestrowanym lub nieprawidłowo rejestrowanym transakcjom oraz umożliwia przygotowanie sprawozdań finansowych na podstawie ogólnie przyjętych zasad księgowych,
 • respektujemy prawa miejscowych mieszkańców oraz współpracujemy z organizacjami i władzami regionalnymi,
 • szkolimy oraz motywujemy pracowników, aby wykonywali swoje obowiązki w sposób zgodny z zasadami etyki,
 • ciągle doskonalimy stosowanie Polityki Etyki Biznesu.

Kluczowe wskaźniki zarządzania KPI dotyczące ETYKI2020202120222023
Ilość incydentów związana z mobbingiem i dyskryminacją0000
Procentowy udział pracowników przeszkolonych z przeciwdziałania mobbingowinie przeprowadzono 92%98%84%
Procentowy udział pracowników przeszkolonych z przeciwdziałania korupcjinie przeprowadzono 92%98%84%
Ilość incydentów związana z korupcją0000

Kluczowe wskaźniki zarządzania KPI dotyczące DOSTAWCÓW

Zakupy należą do strategicznych obszarów operacyjnych naszej firmy. Odpowiedzialne i zrównoważone podejście do tego obszaru, przyczynia się bezpośrednio do realizacji przyjętych celów zrównoważonego rozwoju.

Nasza współpraca z Dostawcami oparta jest na podnoszeniu standardów w obszarze produkcji, bezpieczeństwa pracowników, utrzymania ruchu, bezpieczeństwa procesowego, transportu, oraz wszystkich innych obszarów gdzie mamy do czynienia z procesami zakupowymi.

Stworzyliśmy Kodeks Postępowania Dostawcy, który określa wyznawane przez nas wartości na polu praw człowieka, praw pracowniczych, dyskryminacji, bezpiecznego środowiska pracy, ochrony środowiska oraz korupcji.

Dostawcy są poddawani systematycznej ocenie pod kątem standardów zarządzania jakością oraz środowiskiem naturalnym.

Kluczowe wskaźniki zarządzania KPI dotyczące DOSTAWCÓW2020202120222023
Procentowa ocena zakwalifikowanych dostawców – średnia67,70%70,17%65,87%64,22%
Procent zakwalifikowanych dostawców posiadających certyfikat ISO 900170,00%76,68%88,89%77,78%
Procent zakwalifikowanych dostawców posiadających certyfikat ISO 1400130,00%32,44%33,33%33,33%
Procent zakwalifikowanych dostawców posiadających certyfikat ISO 4500119,00%21,62%33,33%11,11%
Procent zakwalifikowanych dostawców posiadających podpisane „Suplier Code of Conduct”95,00%94,59%100%100,00%