Polityka prywatności

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wytwórnia Opakowań Blaszanych „Beczkopol” sp. z o. o. z siedzibą w Łasinie (86-320) przy ul. Młyńska 78, wpisana do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000136651, NIP 876-10-04-872, REGON: 870284162, BDO: 000022362

Jak mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem danych osobowych, mogą to zrobić Państwo:

a) drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@beczkopol.com.pl

b) pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Wytwórnia Opakowań Blaszanych „Beczkopol” sp. z o. o, ul. Młyńska 78, 86-320 Łasin.

W jakich sytuacjach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w szczególności w celu:

 • zawarcia umowy;
 • realizacji umowy;
 • świadczenia usług;
 • dotyczącym roszczeń;
 • zapewnienia komunikacji;
 • obsługi zgłoszeń i reklamacji;
 • prowadzenia analiz i statystyk.

Czy muszą Państwo podawać dane osobowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niektóre z danych mogą być niezbędne do korzystania z usług i realizacji umowy oraz prawidłowego ich świadczenia i realizacji. Ponadto niektóre dane są niezbędne, by spełnić wymagania określone przepisami prawa, o których mowa poniżej.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zbierane. W zależności od rodzaju świadczonej usługi zakres danych może być odmienny:

 1.  W przypadku składania zamówienia Klient podaje następujące dane:
  a. adres e-mail
  b. Dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj( państwo), ulica wraz z numerem domu/mieszkania,
  c. imię i nazwisko,
  d. nr telefonu
 2.  W przypadku przedsiębiorców powyższy zakres jest dodatkowo poszerzony o
  a. firmę przedsiębiorcy
  b. numer NIP
  c. numer KRS
  d. adres siedziby
  e. dane kontaktowe
 3.  W przypadku skorzystania z usług formularza kontaktowego Klient podaje następujące dane:
  a. adres e-mail
  b. imię i nazwisko
  c. nr telefonu

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi, w tym obsługi ewentualnych reklamacji, skarg czy dochodzenia należności wynikających z zawartych umów. Przetwarzanie niektórych Twoich danych osobowych jest także konieczne w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. wynikających z:
1) Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości,
2) Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług,
3) Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Dane Osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (RODO) dotyczącego danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • wyrażona zgoda lub
 • rozpatrywanie wniosku lub żądania, lub
 • zawarcie i realizacja umowy, lub
 • realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora lub
 • spełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

 1.  w przypadku, gdy przetwarzamy dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 2. w przypadku gdy przetwarzamy dane na podstawie zgody na przetwarzanie dla określonego celu, dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, po czym zostaną usunięte niezwłocznie,
 3. dane, które przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
 4. dane przetwarzane w celu spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa przetwarzamy tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

Kim są odbiorcy danych?

Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez Administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym Administrator zleca wykonywanie takich czynności.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, po to by móc wykonywać moje usługi, realizować umowy, spełniać ciążące na nas obowiązki i należycie wywiązywać się z obowiązujących przepisów prawa.

Przy wykonywaniu większości zadań (m.in. niszczenia dokumentów, przechowywania danych, obsługi księgowej i kadrowo-płacowej, obsługi prawnej, obsługi marketingowej) korzystamy z pomocy własnych pracowników, którzy na podstawie upoważnień dokonują określonych czynności. Podmiotom zewnętrznym np. firmom informatycznym powierzamy dane osobowe w realizacji określonego celu na nasze zlecenie na podstawie Umowy powierzenia danych.

Dane przekazujemy następującym grupom:

 1. osobom upoważnionym tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych,
  aby należycie wykonywać swoje obowiązki,
 2. podmiotom przetwarzającym, w celu realizacji ściśle określonego celu (np. kancelaria prawna, firma
  informatyczna, firmy przewozowe, biegłemu rewidentowi w celu badania sprawozdania finansowego),
 3. innym odbiorcom danych (np. organom ścigania, bankom w przypadku zgłoszenia przez nich żądania
  udzielania informacji opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej zgodnie z przepisami obowiązującego
  prawa).

Czy przekazujemy dane osobowe poza kraje Unii Europejskiej?

Nasi partnerzy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku konieczności przekazywania danych poza terytorium EOG minimalizujemy zakres danych wysyłanych poza terytorium EOG. Jednocześnie weryfikujemy czy istnieje ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych przez te podmioty spoza terytorium EOG m.in. jak wygląda u nich proces zabezpieczenia danych oraz czy udostępnione dane mogą potencjalnie stanowić przedmiot zainteresowań państw trzecich.

Jak chronimy Państwa dane?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jakie są Państwa uprawnienia i w jaki sposób mogą Państwo z nich skorzystać?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadacie Państwo następujące prawa:

 1. do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO)
  a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody
  b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody
  c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Beczkopol zgodnie z prawem przed
  jej cofnięciem
  d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak
  uniemożliwić dalsze korzystanie z usług które zgodnie z prawem Beczkopol może świadczyć jedynie
  za zgodą
 2. do informacji w zakresie przetwarzanych danych osobowych tzw. „obowiązek informacyjny” (zgodnie z art. 12 i 13 RODO),
 3. dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
 4. wniesienia żądania sprostowania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), tj. poprawienia danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych,
 5. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
 6. prawo do wniesienia żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego Administratora (zgodnie z art. 20 RODO),
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO), jednakże prawo to nie ma charakteru bezwzględnego – tzn. mimo wniesienia sprzeciwu w dalszym ciągu będziemy mogli przetwarzać dane osobowe, jeżeli wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych dokonywanego na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw ten nie wymaga uzasadnienia ani warunków skuteczności – w takim wypadku nie będziemy mogli dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. wniesienia żądania usunięcia swoich danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) – tzw. „prawo do bycia zapominanym”, z tego prawa można skorzystać przykładowo, gdy:
  a. Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem,
  b. złożono sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
  c. dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez Administrator z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

Powyższe prawa mogą Państwo wykonać poprzez złożenie nam (Administratorowi danych) stosownego oświadczenia:
a. drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@beczkopol.com.pl lub
b. pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Wytwórnia Opakowań Blaszanych „Beczkopol” sp. z o. o, ul. Młyńska 78, 86-320 Łasin z dopiskiem „dane osobowe”

10. ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (dawniej GIODO).